Home Page

Current arrangements for the Spring Term - January 2021 - Letter from Lindsay Harvey to parents

 

Uned Cymorth Cyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd  (UCCACD)

Education and Family Support Directorate –

Directorate Support Unit (EDSU)

 

Deialu uniongyrchol / Direct line: 01656 642617

 

Ein cyf / Our ref: EDSU/LH

 

 

Eich cyf / Your ref:

 

 

Dyddiad / Date:  5 January 2021

 

 

 

Dear Parent/Carer

 

You will be aware that Welsh Government has agreed that all schools in Wales should move to online learning only until 18 January.

 

Schools will remain open for children of critical workers (as determined by the local authority) and vulnerable learners, as well as for learners who need to complete essential examinations or assessments.

 

This means that on-site/in-school provision for vulnerable learners (up to and including pupils in Year 8) and the children of critical workers will continue between 6 and 8 January (inclusive), and 11 and 15 January (inclusive).

 

On-site provision for these pupils will be available during normal school opening hours only.

 

Your child’s school will contact you to provide further information regarding the on-site provision available to you this week.

 

I will provide a further update to parents/carers should the situation change.

 

With my thanks for your continuing support

 

 

 

Lindsay Iorwerth Harvey (Mr)

 

Corporate Director – Education and Family Support

Bridgend County Borough Council

 

 

Uned Cymorth Cyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd  (UCCACD)

Education and Family Support Directorate –

Directorate Support Unit (EDSU)

 

Deialu uniongyrchol / Direct line: 01656 642617

 

Ein cyf / Our ref: EDSU/LH

 

 

Eich cyf / Your ref:

 

 

Dyddiad / Date:  5 Ionawr 2021

 

 

Annwyl Riant/Gofalwr

 

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y dylai pob ysgol yng Nghymru ddysgu ar-lein yn unig tan 18 Ionawr.

 

Bydd ysgolion yn aros ar agor i blant gweithwyr allweddol (fel y’u pennir gan yr awdurdod lleol) a dysgwyr agored i niwed, yn ogystal â dysgwyr y mae angen iddynt gwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol.

 

Felly, bydd ddarpariaeth ar y safle/yn yr ysgol ar gyfer dysgwyr agored i niwed (hyd at, a chan gynnwys, disgyblion Blwyddyn 8) a phlant gweithwyr allweddol, yn parhau rhwng 6 ac 8 Ionawr (gan gynnwys y ddau ddyddiad), ac 11 a 15 Ionawr (gan gynnwys y ddau ddyddiad).

 

Bydd y ddarpariaeth ar y safle ar gyfer y disgyblion hyn ar gael yn ystod oriau agor arferol yr ysgol yn unig.

 

Bydd ysgol eich plentyn yn cysylltu â chi’n ddiweddarach yn yr wythnos i roi rhagor o wybodaeth am y ddarpariaeth ar fydd ar gael ar y safle.

 

Byddaf yn cysylltu â rhieni/gofalwyr eto os bydd y sefyllfa’n newid.

 

Gyda diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus.

 

 

 

 

 

 

Lindsay Iorwerth Harvey (Mr) 

Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr